fbpx

Regulamin

Regulamin Centrum Treningu i Fizjoterapii – Ars Athletica

 1. Przed skorzystaniem z usług Ars Athletica – Centrum Treningu i Fizjoterapii (Centrum) Klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych osobowych oraz uzupełnienia z trenerem personalnym, bądź fizjoterapeutą kwestionariusza medycznego.
 2. Przed przystąpieniem do treningu/fizjoterapii Klient jest zobowiązany do poinformowania pracownika o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń bądź terapii do stanu zdrowia.
 3. Centrum oferuje możliwość wykupienia treningów jednorazowych, pakietów treningowych, rozpisywania planów treningowych, świadczenia usług w zakresie fizjoterapii i masażu, a także udostępniania sauny. Do wszystkich usług ma zastosowanie cennik przedstawionym przez pracowników klubu.
 4. Opłaty za usługi powinny być dokonane najpóźniej po pierwszym spotkaniu.
 5. Klient powinien stawić się punktualnie na umówione zajęcia. Zaleca się aby zjawił się 10 min wcześniej w celu przygotowania się do treningu.
 6. Odwołanie treningu personalnego, fizjoterapii powinno nastąpić z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem – w momencie braku informacji o nieobecności w czasie regulaminowym trening personalny/fizjoterapia zostaje odliczona z zakupionego wcześniej pakietu usług.
 7. W przypadku niestawienia się trenera na umówionym treningu, trener zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowego bezpłatnego treningu w ramach rekompensaty.
 8. Pakiet treningów personalnych/ zabiegów fizjoterapeutycznych może być realizowany tylko przez jedną osobę w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od zakupu.
 9. Zwrot za niewykorzystany pakiet nie jest możliwy. W uzasadnionych wypadkach, po konsultacji z właścicielem Centrum, istnieje możliwość, przekazania pakietu innej osobie, natomiast czas realizacji nie zostaje przedłużony.
 10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Klientów do Centrum.
 11. Na treningach obowiązują zmienne obuwie sportowe i strój do ćwiczeń. Ćwiczący powinien posiadać wodę oraz ręcznik. Obowiązuje również wysoka kultura osobista.
 12. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy zgłosić się z informacją do pracownika.
 13. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, osoba korzystająca z usług Centrum powinnna niezwłocznie poinformować pracownika przed rozpoczęciem treningu/fizjoterapii.
 14. Osoba korzystająca z usług Centrum korzysta z Centrum na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Centrum żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Centrum, chyba że zostały spowodowane przez Centrum lub członków jego personelu w sposób zawiniony. Osoba korzystająca z usług naszego Centrum zobowiązana jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami pracownika.
 15. Centrum zastrzega sobie prawo do zamykania Centrum w celu przeprowadzenia prac remontowych lub porządkowych.
 16. Centrum zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów z odbywających się treningów oraz wydarzeń w celach dokumentacyjnych, publikowania na firmowym Facebooku, Instagramie oraz na stronie www.arskrakow.pl.
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 VII 2018r.

 

RODO

W związku z tym, że Państwa dane tj. imię nazwisko, pesel, numer telefonu, adres e-mail, pomiary oraz dane dotyczące schorzeń i przebiegu treningów oraz fizjoterapii będą znajdować się w naszej bazie, uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medica Ars Athletica s.c., 30-206 Kraków, przy ul.Księcia Józefa 54a, NIP 573-289-90-89 i Fizjoterapia Magdalena Pardela, 30-206 Kraków, przy ul.Księcia Józefa 54a, NIP 573-288-63-88.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach udzielania usług treningowych lub zabiegów fizjoterapeutycznych oraz udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia i efektów treningów bądź fizjoterapii i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem trenerów, bądź fizjoterapeutów współpracujących z firmami Medica Ars Athletica s.c. i Fizjoterapia Magdalena Pardela do celów wykonywania zlecanych usług.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i przeprowadzenia treningów, bądź zabiegów fizjoterapeutycznych. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i przeprowadzanie treningów, bądź zabiegów fizjoterapeutycznych.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do otrzymania kopii, sprostowania, uzupełniania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przesyłając wiadomość na adres email: kontakt@arskrakow.pl lub na adres siedziby Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 8. W celu komunikacji dotyczącej planowanych treningów, wizyt, wydarzeń, wyjazdów wyrażam zgodę   na otrzymywanie informacji za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

 

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z CENTRUM W ZWIĄZKU Z COVID-19.

Poniżej ” Regulamin bezpiecznego korzystania z Centrum w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19″ czyli zbiór zasad i wytycznych.

Szczególne zasady korzystania z Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 właściciele firm Medica Ars Athletica s.c. oraz Fizjoterapia Magdalena Pardela wraz z trenerami i fizjoterapeutami wykonującymi usługi na terenie Centrum zobowiązani są do świadczenia usług z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w niniejszym paragrafie 3.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego paragrafu a treścią innych postanowień Regulaminu Centrum, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 3. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług jeśli:
 • zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (w takim wypadku powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej);
 • jest objęty kwarantanną lub izolacją;
 • miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 1. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Centrum i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
 2. Klient przed wejściem zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania ankiety wstępnej kwalifikacji wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu „Regulaminu bezpiecznego korzystania z klubu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19”.
 3. Przed wykonaniem usługi wykonany zostaje pomiar temperatury
 4. W związku z zaistniałą sytuacją i w trosce o bezpieczeństwo, prosimy o przychodzenie punktualnie na umówioną usługę oraz opuszczanie klubu niezwłocznie po zakończeniu usługi.
 5. Każdy klient oraz osoby świadczące usługi zobowiązane są do noszenia maseczek na terenie całego Centrum. Jedynie podczas treningu personalnego Klient może zdjąć maseczkę.
 6. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu, w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych. Ponadto w okresie tym w Centrum będzie się również odbywać przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 7. Ze względu na zmniejszoną liczbę usług w tym treningów personalnych oraz zabiegów fizjoterapeutycznych realizowanych w jednym czasie, a co za tym idzie ograniczoną ich dostępność, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie zasad zapisów oraz odwoływania swojego udziału na treningach personalnych/ fizjoterapii (regulaminowy czas na odwołanie swojego udziału to maksymalnie 24h przed rozpoczęciem, w momencie braku informacji o nieobecności w czasie regulaminowym trening personalny/fizjoterapia zostaje odliczona z zakupionego wcześniej pakietu usług).
 8. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Centrum lub danej sali lub strefie w jednym czasie. Wejście Klienta do Centrum może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem Centrum z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 9. Przed wejściem do Centrum, jak również przed wejściem do danej sali treningowej lub gabinetu, Klient powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do Centrum lub tej sali lub strefy, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Centrum oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Centrum. Klient powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i zasad.
 10. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zasady wejść do Centrum wynikające z aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych mogą być odmienne aniżeli określone w punktach niniejszego Regulaminu. W szczególności w okresie tym wejście do Centrum może odbywać się np. każdorazowo z pomocą pracownika Centrum uprawnionego do weryfikacji tożsamości Klienta.
 11. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Centrum oraz dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przed i po skorzystaniu z usług oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
 12. Każdy trener personalny i fizjoterapeuta zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń lub fizjoterapii zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego.
 13. Właściciel zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Właściciel zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu. Środki do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu zostały zapewnione przez Właściciela z uwzględnieniem rodzaju materiałów, z jakich wykonano poszczególne urządzenia, przyrządy i inne wyposażenie Klubu i są odpowiednie do ich dezynfekcji. Zakazane jest dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Centrum z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem środków do dezynfekcji rąk. Dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Centrum z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem żelu do dezynfekcji rąk może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Centrum, za co odpowiedzialność w takim wypadku ponosi Klient.
 14. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Centrum wynikających z niniejszego paragrafu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Centrum, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Centrum oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Centrum, personel Centrum jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie Centrum.
 15. W celu umożliwienia Medica Ars Athletica s.c. oraz Fizjoterapia Magdalena Pardela (Administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie. Pozostała treść klauzuli informacyjnej znajduje się w Regulaminie Centrum.
 16. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 organy do tego upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać i zmieniać szczegółowe, wiążące Właściciela i Klientów wytyczne, nakazy, zakazy i zalecenia, do których stosowania zobowiązany będzie Właściciel oraz Klienci, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 17. We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Centrum w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się z Właścicielem drogą mailową na adres mailowy: kontakt@arskrakow.pl

Skontaktuj się z nami

Centrum treningu i fizjoterapii

Ul. Księcia Józefa 54a

30-206 Kraków

+48 531 055 966

kontakt@arskrakow.pl

Regulamin