Polityka prywatności Centrum Medica Ars Athletica S.C.

Polityka prywatności strony internetowej arskrakow.pl

1. Wstęp

1.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usług, zgodnie z zasadami RODO.

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

2. Administrator Danych

2.1 Administratorem danych osobowych jest Medica Ars Athletica S.C. z siedzibą w Krakowie, 30-206, ul. Księcia Józefa 54a, NIP:5732899089 , REGON: 369810598, reprezentowana przez Szymona Pardelę oraz Magdalenę Pardelę-Kusaj i Fizjoterapia Magdalena Pardela-Kusaj 30-206 Kraków, przy ul.Księcia Józefa 54a, NIP 573-288-63-88.

zwanej dalej Administratorami. Kontakt z Administratorami jest możliwy pod adresem e-mail:kontakt@arskrakow.pl oraz telefonicznie: +48 531 055 966.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

3.1 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UEL 119, 4.5.2016, str. 1-88, dalej zwane: rozporzadzenie RODO

3. Cel przetwarzania danych

3.1 Dane osobowe przetwarzane są na stronie internetowej w celu:

 • Zapisu na usługi oferowane przez Medica Ars Athletica s.c. i Fizjoterapia Magdalena Pardela-Kusaj
 • Realizacji usług oferowanych przez Medica Ars Athletica s.c. i  Fizjoterapia Magdalena Pardela-Kusaj

4. Rodzaje przetwarzanych danych

4.1 Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),
 • dane o stanie zdrowia
 • zgody osób na przetwarzanie danych, której dane dotyczą,

5. Dane wrażliwe

Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

6. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń

Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Odbiorcy danych

7.1 Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących z administratorem, w zakresie niezbędnych przy realizacji celów: firmie hostingowej, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podwykonawcom, platformie szkoleniowej lub innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania.

7.2 Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO.

7.3 . Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie beda w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich. 

7.4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

8. Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

8.1 W związku z RODO, przysługuje ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

8.2 Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

8.3 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

9. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Medica Ars Athletica S.C.

W związku z tym, że Państwa dane tj. imię nazwisko, pesel, numer telefonu, adres e-mail, pomiary oraz dane dotyczące schorzeń i przebiegu fizjoterapii będą znajdować się w naszej bazie, uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medica Ars Athletica s.c., 30-206 Kraków, przy ul.Księcia Józefa 54a, NIP 573-289-90-89 i Fizjoterapia Magdalena Pardela, 30-206 Kraków, przy ul.Księcia Józefa 54a, NIP 573-288-63-88.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach udzielania usług treningowych lub zabiegów fizjoterapeutycznych oraz udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia i efektów treningów bądź fizjoterapii i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem trenerów, bądź fizjoterapeutów współpracujących z firmami Medica Ars Athletica s.c. i Fizjoterapia Magdalena Pardela do celów wykonywania zlecanych usług.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i przeprowadzenia treningów, bądź zabiegów fizjoterapeutycznych. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i przeprowadzanie treningów, bądź zabiegów fizjoterapeutycznych.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do otrzymania kopii, sprostowania, uzupełniania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przesyłając wiadomość. na adres e-mail: kontakt@arskrakow.pl lub na adres siedziby Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 8. W celu komunikacji dotyczącej planowanych treningów, wizyt, wydarzeń, wyjazdów wyrażam zgodę   na otrzymywanie informacji za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).